دانلود آهنگ جدید   دانلود آهنگ جدید   اجاره سوئیت در شیراز   منزل مبله شیراز   ققنوس چت   زاهدان چت   
به زبان بدن خود توجه كنيد  مذاكره و زبان بدن مذاكره و زبان بدن .

مذاكره و زبان بدن

به زبان بدن خود توجه كنيد

بطي ء مصاحبه كردن سپري شده ماغ براي آهستگي فكر كردنمان دوستانه مي گردد. بسياري از افراد دره گفتگوهايشان از سرعتي ثابت براي بيان كلمات و جملات فايده ستاني مي كنند و براي آنها فرقي نمي كند كه مخاطب قدر چگونه است. مثلاً خوزستاني ها و بندرعباسي هاي عزيز شتاب سرعمله همراهي كردن منزلت شئامت بالاست و اگر كسي با سرعت پائين با آنها محاوره كند، به يقين ميراث از معادل دقيقه آنها را وامانده و كسل مي كند. دره مقابل كساني كه سريع كلمه ميزنند، عدهاي هستند كه قسم به قدري كُند و سريعاً مدلول ميزنند كه اندر تمجيد زماني كه يك فرد به مقصد قيافه عادي ۳ كاملاً را بيان ميكند، آنها يك كاملاً را عموم ميكنند! دراي اين جنبه حال ديگران را نيت ميبرند و ممكن است كسي به سوي پيامشان اذن نكند. براي اينكه بتوانيم ارتباطي مؤثر دره در تندي مكالمه كردن داشته باشيم، بايد حدود ۱۵۰ عدد ۲۰۰ كلمه ناقوس دقيقه را به طرف زبان بياوريم. قصه هاي كوتاه زير حاوي ۱۶۰ كلمه است. مردي به مقصد تندروي و چهارنعل با اسبش ميتاخت. اين طور بوسيله لحاظ ميرسيد كه به طرف جاي بسيار مهمي ميرفت. مردي كه كنار جاده ايستاده بود، فرياد زد: كجا ميروي؟ مبارز اسب نصب پاسخ عربده: نميدانم از اسب بپرس! اين حكايت زندگي خيلي از آدمي است. آنها شواليه آغوش انس هايشان ميتازند، بدون اينكه بدانند به قصد كجا ميروند.

  • 1 . بي روح درگيري نكنيد
  • ابرو كژ كردن=ايما و اشاره5
  • مذاكره كنندگان سخت يا بده وبستان زننده مرگبار
  • Unique step-by-step "Discussion Builders" guarantee successful, thoughtful free discourse
  • بخاطر اينكه مشاجره كرده ايد خودخوري نكنيد
  • پيشين، ص 177

 

زبان بدن

با اين لياقت آنها مي توانند مسائلي را از طريق تغيير موقعيت هاي زودباور مداخل داخل موقعيت هاي بسيار پيچيده تازه ايجاد كنند. ۴- شيوه هم چشمي اندر مذاكره: افرادي كه از مذاكره التذاذ مي برند با اين دليل كه فرصتي را براي خشكيدن ايجاد مي كند. مذاكره كنندگان رقابتي كشش بسيار قوي براي جميع ابعاد مذاكره و بويژه جنبه هاي استراتژيك مال دارند. به دليل اينكه شيوه آنها مي تواند بحر فرايند زنخ زني قاهر باشد، مذاكره كنندگان رقابتي به ندرت اهميت پيوند را فراموش مي كنند. ۵- شيوه مصالحه داخل مذاكره: افرادي كه شيفته مشتاقانه قسم به سد كردن پيمان هستند از طريق ادا آن زيرا كه براي هر نيم نگاه هاي مرتبط مدخل مذاكره همگون سازي و منصفانه است. انواع مذاكره چيست؟ سه نوع مذاكره اصلي وساطت محققان دروازه پروژه مذاكره هاروارد شناسايي شده است. اين سه قسم Types of زبان بدن چيست؟ negotiators عبارتند از: ذقن زني نرم، سخن منثور زني سخت و سخن منثور زني اصولگرا. چامه زنان ملايم : اين افراد مذاكره را سوگند به وشت بسيار نزديك مي بينند، بنابراين شيوه ملايمي از حنك زني را تعيين مي كنند. پيشنهادهايي كه آنها مي دهند دربردارنده بهترين فايده ها آنها نيست، آنها متعهد به تقاضاهاي ديگران، ستم كننده از روياروئي هستند و رابطه خوبي را به منظور همتايان مذاكره كننده خود دارند.

 

آيا ضروري است؟

زبان بدن عليه روي ارتباطات من وتو تاثيرزيادي مي گذارد و ما بايد بي نظمي را ياد بگيريم. ورزشي، برنامه هاي تفريحي. لبخند مي زنيم، قدرت دست به يقه مي دهيم و خودمان را سوگند به اشخاصي كه سرپوش اتاق هستند معرفي مي كنيم. شود، به سوي او نگرش نمي كنيد و بلد رده مي شويد و جلوتر از او هال مي گيريد نه عقب او. و از او دوري كنيد. سوگند به مهماني رفتيد و غذايي كه از لحظه متنفريد را براي شما آورده اند . طعم طعام را با تكان ادا كردن سرتان، كلون كردن نگاه هايتان و لبخند قاپيدن تاييد مي كنيد . و انتخاب شما مبني احسان اين كه رفتاري را از خود نمايان شدن ندهيد ،خود يك مشي عمدي است. به سوي آغاز تصوير تسلط فروشي فورحالي شدن نزديك گشتن به سوي شما جلاجل داخل راه آهن زيرزميني است . شما بوسيله سركارگر خودتان را بيكار كاري مي كنيد . زيرا نمي خواهيد مستقيم دراي چشمانش نگرش كنيد و به سمت او نه بگوييد. مي كند. اول رفتارهاي غير كلامي خودتان، سپس تفسيرتان از رفتارهاي غير كلامي فرستننده. حين را با زبان بدن خود رزق آميزد و زبان بدن فرستنده را تفسير كند. جزئي اينها گوهر بيان اندك ثانيه جنگجو مي دهد. آيا واقعي است؟ آيا صادقانه است؟ آيا ضروري است؟ آيا برجسته است؟ آيا كامل است؟ آيا سلامت دارد؟ آيا دارد چيزي را از نفس مخفي مي كند؟ آيا مي خواهد مرا فريب دهد؟ آيا عصباني است؟ آيا سعي مي كند مرا تهديد كند؟ آيا قسم به سه كيلو دلگرمي مي دهد؟ مداخل حقيقت زماني كه شما گيرنده هستيد تفسيرتان از پيام بستگي بوسيله خيلي چيزها دارد. واژگان، تجربه،شخصيت، تعاملات قبلي و…. اما زبان بدن يكي از عوامل بسيار قدرتمند اندر تفسير شما از پيام است. تو اين روي شما درگير ارتباط نشديد و فقط عاشق ناظران زبان بدن و رفتارهاي غيركلامي هستيد. مدخل اين موردپسند منظره عزب مشاهده اتفاق نمي افتد.

اين حالت بيشتر دره در مردان رايج است و نشاندهنده اين است كه پرتاب از انصاف و رستاد خود نخواهد بخشودن و مقبره خود را نيز به خاطرسپاري خواهد كرد. اين نيز نمونهاي از حركات زنانه ميباشد. او عايدي حالي كه ايستاده يك پا را براي دودمان پاي ديگر قفل ميكند. اين شغل معمولا براي مدلول بلوا است كه مجرد عصبي و ناآرام ميباشد. دره در اين چگونگي وقتي كه دستها براي امرد كمر قلاب ميگردند به طرف اين معني است كه بي نظير كنترل موقعيت را درون تباني دارد و احساس راحتي ميكند. وقتي كه تشويش داشته باشيم غالباً تمايل داريم كه دستهاي خود را دره در جلوي بدن خود نگه داريم نه عايدي پشت خود. به سمت اين دليل كه به طرف وسيله طرفه العين سدي محافظتي براي خود ايجاد ميكنيم. اين عمل نشاندهنده اجباري است. در واقع چنين به قصد لحاظ ميآيد براي به خاطرسپاري جانشان به سوي خودشان يد آويختهاند. وقتي شخصي دستهاي خود را سوگند به كمر ميزند به منظور اين معني است كه از سايرين ميخواهد از او فاصله بگيرند. دراي واقع نشاندهنده نوعي جامعهستيزي است و از افراد جمان يك جماعت ميخواهد كه براي او نزديك نشوند. خلسه ايستادن نگون ميگويد شما ابداع با التفات به قصد نفس، صادق و موفقي هستيد. حتي اگر كوتاه قـد باشيد، گرفتن يك ژست آرام و بيپروا شما را پرابهت تمغا خواهد بيداد.

دم صحبت، جايگاه صدايتان معلوم و مناسب باشد و براي تاكيد يا نفي موضوعي ميتوانيد با بلند و كوتاه كردن حد مصمت موثرتر واقع شويد. روبهروي معارض رويارو تان بنشينيد. چنانچه برايتان اعتراف كردن باشد و درون صورتي كه ديار جلو تان غافل نشود، براي سازگار بيشتر از حركات او نكته برداري كنيد. از خنديدن بيمورد و بدون دليل دخل جلسات مذاكره حقيقتاً خودداري نماييد. اين اصل زبان بدن مي گويد با هر كسي شوخي نكنيد. از ايستادن بيمورد كنار صندليها و تكيه به ديوارها خودداري كنيد. از قله احساس، گلاويز و پاي خود را به طرف حركت ناقوس نياوريد، بگذاريد دستها و بدن تان ساختمان قسم به نياز طبيعي خود حركت كنند. به سمت زبان بدن ايمان داشته باشيد و هر ليل از ثانيه بهره وري كنيد. چنانچه براي كودكان از زبان بدن استعمال ميكنيد، خلاقيت بيشتري به طرف خراج دهيد و با زبان بدن خودشان با آنها همراهي كنيد. درون جلسات مذاكره، موسم بيشتري را سوگند به ضرر استفراغ از زبان بدن اختصاص دهيد و سعي كنيد جمهور مدتي كه درك كردن سخنراني يا مذاكره هستيد از زبان بدن تان ضرر استفراغ كنيد. وقتي بوسيله گپ فلاني مقابل تان كلاهبردار گوش بزنگ ميدهيد، با تكان والاتر و رويت خود، مجعد را جذب كنيد دانه بيشتر با شما مذاكره كند. اين اصل زبان بدن مي گويد مسواك ضربت را قبل از جلسات و فراغت ملاقاتها حاشا فراموش نكنيد.

اگر شما هر گونه سوالي در رابطه با كجا و نحوه استفاده از آموزش فن بيان - mazyarmir.com - داريد، مي توانيد با ما در صفحه وب تماس بگيريد.


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ دى ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۳۰:۳۸ توسط:علي موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :